[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    คู่มือ MyOffice 2560    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ
ผู้เขียน : นางสาวจุไรรัตน์ หงส์นรา
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 250
Bookmark and Share


              ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการราย 3 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาส่งบทความด้านการศึกษาเพื่อลงเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ความยาวประมาณ 4-10 หน้ากระดาษ เอ 4 ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ พร้อมภาพประกอบ (บรรณานุกรมอ้างถึงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทความเท่านั้น ไม่รับบทคัดย่อวิทยานิพนธ์หรือบทคัดย่องานวิจัย) และมีค่าตอบแทนสำหรับบทความที่ได้รับการคัดเลือกลงตีพิมพ์ หน้าละ 250 บาท โดยให้ส่งบทความมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ.3 ชั้น3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ e-maill: obec.journal@gmail.com
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สื่อโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 22 ธ.ค. 2560
     การประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา \"ชวนพ่อ เลิกบุหรี่\" 8 ธ.ค. 2560
     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ 15 พ.ย. 2560
     แนวทางการพัฒนาและประเมิน \"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ\" 13 พ.ย. 2560
     โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) 10 พ.ย. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์