วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่1/2561 (วันที่ 2)  หอประชุมสำนักงานรเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4  นายวิสุทธิ์ ชูมัง