วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   การประชุมสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2561  ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  นายวิสุทธิ์ ชูมัง